28 tháng 9, 2009

Lương duyên vợ chồng

Choàng Chöõ Bính vaø Vôï Tuoåi Thìn


Thì chaúng khaùc naøo chim maéc baãy, eùn laïc ñaøn, ghe caïn nöôùc vaø phaûi chia lìa trong luùc nöõa ñôøi. Choàng cheát tröôùc vôï.


Caûnh ly haän, traêng khuya gíoù sôùm,
Loøng caûm thöông khoaûng vaéng ñeâm tröôøng.
Naõo noàng taâm söï theâ löông,
Ñöôøng ñôøi möa gíoù, sôùm chieàu vaéng anh!
Ngaãm suy muoân daëm coõi ñôøi,
Böôùc ñi moät böôùc, ngaäm nguøi cho thaân!Choàng Cung Caøn - Vôï Cung Ly

Tuyeät Maïng

Choàng caøn laáy vôï cung Ly
Nôï duyeân caàm chaéc saàu bi khoùc thaàm!
AÙi aân lôõ nhòp saéc caàm,
Môùi hay caên kieáp soá phaàn haãm hiu!

Bói bài tây

Lời Giải Đoán


Bổn Mạng: Mọi việc mà bạn đang suy tính nên thực hiện. Quẻ này là quẻ tốt và thuận lợi, bạn được kết quả này là do uy tín hoặc phúc đức của bạn đã gieo trồng ở quá khứ. Bạn có cuộc ra đi bất ngờ ngoài dự tính do công việc thay đổi hoặc phải quay về chốn cũ, gặp lại người xưa, bạn cũ, hoặc gặp lại người thân, đoàn tụ gia đình. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh hoặc công việc, nghề nghiệp thì nên chọn lại nơi xưa, nhà xưa, nghề cũ, công việc cũ tốt hơn là chỗ ở mới hoặc công việc mới.

Tài Lộc: Có tài lộc. Tuy rằng bạn rất cực nhọc do phải hay di chuyển, hoặc phải tính toán nhiều nhưng nếu không như vậy sẽ không thích hợp với thời vận của bạn. Bạn càng đi ra ngoài, hoặc càng có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới thì cơ hội tốt đến với bạn càng nhiều. Nếu bạn ngồi yên tại chỗ thì sự thuận lợi về tiền bạc bị suy kém. Tiền bạc có được là do tài năng của bạn, cho nên bạn cứ đem hết sức mình cống hiến thì sẽ thâu đoạt được tài lộc.

Gia Đạo: Về chuyện tình cảm, bạn không nên tự ái, nóng nảy làm mất tình cảm tốt đẹp giữa hai người, bạn đừng bao giờ dứt bỏ tình cũ nghĩa xưa, nên tạo cơ hội để có sự đoàn tụ vui vẻ trong gia đình. Bạn nên có sự trao đổi tâm tình với người thân, xin ý kiến của mọi người nhờ giúp đỡ cho bạn. Ngoài ra, trong mọi quyết định bạn nên có sự độ lượng, biết tha thứ cho người khác thì lòng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, bạn không phải ân hận về sau. Trong gia đình có người đi xa quay trở về, hoặc bạn nhận được nhiều tin tức tốt đẹp, thành công của người thân, bè bạn, con cái hoặc có tin vui, hỷ sự.