5 tháng 9, 2008

Em Cua tròn 9 tháng (01.09.2008)


Post tạm cái ảnh, viết sau vậy. Bận mù cả mắt. Híc.